video placeholder

  1. Home
  2. Shows
  3. Bhagya Dile Tu Mala
  4. Kaveri tricks Rajvardhan

Bhagya Dile Tu Mala

E5 - Kaveri tricks Rajvardhan

22m | Marathi | Drama | 2022
U/A 13+ | Family Drama

As Rajvardhan and Vaidehi return home drunk, Kaveri blames Rajvardhan for the chaos. Later, Kaveri tricks Rajvardhan to drag an intoxicated Vaidehi out of the car. Will Rajvardhan learn about Kaveri's ruse?

Audio:Marathi